کنسرسریون شبکه جهانی وب یا W3C انجمنی است كه شركت ها و سازمان های عضو آن به بحث و گفتگو روی استانداردها و فناوری های جدید وب می پردازند.