این المان برای تعریف یک نام برای یک کار یا اثر استفاده می شود.
مرورگرها معمولا به شکل خوابیده محتوای درون این تگ را نمایش می دهند.

تابلوی نقاشی جیغ ادوارد مونیک

تابلوی نقاشی جــــیـــــــــــغ یک اثر هنری از ادوارد مونیک است. این اثر در سال 1893 کشیده شده است.